Top

عایق کف کولر آبی ایزوفیکس کد 06حجم یک لیتر

کف کولرهای آبی بدلیل مجاورت طولانی با آب و همچنین املاح گوناگون در آن به مرور زمان دچار پوسیدگی شده و بعد از مدتی کف کولر سوراخ می گردد. بعضی از مناطق در ایران بدلیل وجود ناخالصی های زیاد در آب این روند بسیار سریع تر صورت می گیرد. تعویض کف کولرهای آبی هم بسیار هزینه بردار بوده و هم زمان بر می باشد. این عایق با غلظت می باشد و بصورت سرد و با کاردک کوچک و یا قلم مو اجرا کنید. برای اجرای با کیفیت، خاک های کف کولر را برداشته و زنگارهای احتمالی را با فرچه سیمی تمیز نموده و حداقل در دو نوبت کف کولر را با عایق ایزوفیکس بپوشانید و ضخامت هر دست کمتر از نیم میل باشد. حتما پس از خشک شدن دست اول ، دست دوم را اجرا شود. زمان خشک شدن به شدت گرمای هوا و همچنین ضخامت پوشش وابسته می باشد.

تلفن تماس:

09124521585

025-36623795

025-36661828

09124510210

ساعت تماس از 8 صبح تا 10 شب
کف کولرهای آبی بدلیل مجاورت طولانی با آب و همچنین املاح گوناگون در آن به مرور زمان دچار پوسیدگی شده و بعد از مدتی کف کولر سوراخ می گردد. بعضی از مناطق در ایران بدلیل وجود ناخالصی های زیاد در آب این روند بسیار سریع تر صورت می گیرد. تعویض کف کولرهای آبی هم بسیار هزینه بردار بوده و هم زمان بر می باشد. این عایق با غلظت می باشد و بصورت سرد و با کاردک کوچک و یا قلم مو اجرا کنید. برای اجرای با کیفیت، خاک های کف کولر را برداشته و زنگارهای احتمالی را با فرچه سیمی تمیز نموده و حداقل در دو نوبت کف کولر را با عایق ایزوفیکس بپوشانید و ضخامت هر دست کمتر از نیم میل باشد. حتما پس از خشک شدن دست اول ، دست دوم را اجرا شود. زمان خشک شدن به شدت گرمای هوا و همچنین ضخامت پوشش وابسته می باشد.

تلفن تماس:

09124521585

025-36623795

025-36661828

09124510210

ساعت تماس از 8 صبح تا 10 شب
1 2 3 4 5